ZMĚNY V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE SPOLEČNOSTI

 

a) Změna v osobě vlastníka obchodního podílu (převod obchodního podílu)

 1. souhlas druhého manžela s nabytím podílu v obchodní společnosti (je-li tento nabýván z prostředků společného jmění manželů, přičemž výší úplaty by došlo k překročení míry přiměřené majetkovým poměrům manželů)
 2. usnesení (souhlas) valné hromady (případně rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady) s převodem podílu (je-li třeba),
 3. smlouva o převodu podílu,
 4. doklad o existenci zahraniční právnické osoby (je-li nabyvatelem podílu zahraniční právnická osoba),
 5. návrh na zápis změn do OR,
 6. plná moc zmocňující osobu, jež návrh podává.

 

Změny v obsazení orgánů společnosti:

a) změna v osobě, jež vykonává funkci statutárního orgánu

 1. usnesení valné hromady (případně rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady) o odvolání jednatele a jmenování nového jednatele,
 2. čestné prohlášení a souhlas jednatele se zápisem do OR (s úředně ověřeným podpisem),

b) změna v osobě, jež vykonává funkci kontrolního orgánu (je-li zřízen)

 1. usnesení valné hromady (případně rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady) o odvolání člena dozorčí rady a jmenování nového člena dozorčí rady,
 2. čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do OR (s úředně ověřeným podpisem),

c) udělení prokury
d) změna v osobě vedoucího odštěpného závodu

Ostatní:

a) zápis pobočky (odštěpného závodu)

 • rozhodnutí jednatele o zřízení odštěpného závodu

b) likvidace společnosti
c) změna názvu společnosti
d) změna sídla společnosti
e) změna výše základního kapitálu
f) změna podílů ve společnosti

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN