SOUHLAS MANŽELA S PODNIKÁNÍM

 

Jste vdaná nebo ženatý a chcete začít s podnikáním? Pak budete možná potřebovat souhlas druhého manžela. Proč možná? Záleží totiž na okolnostech. Předně je třeba říci, že povinnost mít souhlas druhého manžela s podnikáním je zakotvena ustanovením § 715 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde se říká:

„Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.“

Totéž platí, má-li být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu.

Co to pro Vás znamená?

Pokud jste ve svazku manželském a chcete založit společnost, první otázka, na kterou si musíte odpovědět, je: Jaká bude výše Vašeho vkladu do společnosti? Jinými slovy, musíte vědět, kolik bude činit základní kapitál společnosti a z jakých peněz jej uhradíte. Souhlas druhého manžela budete potřebovat pouze v případě, pokud výše Vašeho vkladu do společnosti bude přesahovat míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, tedy pouze v případě, že Váš vklad do společnosti budete hradit z majetku společného jmění manželů a tento vklad bude svou výší přesahovat běžnou míru. Co je to běžná míra? Na to je obtížné odpovědět, protože v každém manželství je taková míra jiná. S jistotou se dá ovšem říct, že běžná míra je závislá na příjmech obou manželů.

Pokud bude Váš vklad do nově vznikající společnosti činit 1,- Kč, souhlas rozhodně potřebovat nebudete. Pokud ovšem budete do společnosti ze společného jmění manželů chtít vložit 200.000,- Kč, odpověď již zdaleka není jistá.

Z důvodu opatrnosti proto doporučujeme v případě pochybností vždy souhlas druhého manžela opatřit, a to ideálně s úředně ověřeným podpisem.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN