S.R.O.


Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se spolu s akciovou společností (a.s.) řadí mezi kapitálové společnosti. Její kapitálová povaha je vyjádřena jednak povinností skládat základní kapitál a dále také povinností společníků vnést do společnosti vklady. Společnost s ručením omezeným představuje nejoblíbenější a nejžádanější typ kapitálové společnosti. Důvodem je jistě její snadné založení, mnohem nižší finanční nároky než u a.s., celkově nižší nároky na správu společnosti a též možnost založit společnost jen v jednom člověku, a mít tedy společnost jednočlennou. Dalším důvodem je omezené ručení společníků a oddělenost jejich majetku od majetku společnosti. Společnost sice ručí celým svým majetkem, ale společníci nikoliv.

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku, ale založena je již uzavřením společenské smlouvy, nebo, v případě jednočlenné společnosti, sepsáním zakladatelské listiny. Toto zakladatelské jednání vyžaduje formu notářského zápisu. Ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině, musí být uvedena řada náležitostí, které předepisuje zákon. Patří mezi ně název (obchodní firma), předmět podnikání nebo činnosti společnosti, určení společníků, určení druhů podílů společníků, výši vkladu či vkladů, výši základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Ještě než půjdete k notáři, musíte mít tedy výše uvedené rozmyšlené. Ohledně názvu platí, že musí být jedinečný a nezaměnitelný s jiným, již existujícím názvem. Než k rejstříkovému soudu podáte návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, je třeba vyřídit několik administrativních záležitostí, které jsou pro úspěšný zápis společnosti, nutné. Jedná se o získání živnostenských oprávnění, sepsání vyžadovaných čestných prohlášení apod.

Ve chvíli, kdy Vám rejstříkový soud společnost zapíše, získáváte identifikační číslo a společnost oficiálně vznikla. Tímto se stáváte podnikatelem, a to i tehdy, když žádnou obchodní činnost nevykonáváte. Podnikatelská povaha s.r.o. je dána jejím zápisem do obchodního rejstříku. Tato skutečnost je důležitá pro správné pojmenování právních vztahů, kdy společnost vždy vystupuje jako podnikatel, tudíž se na ni vztahují některá zpřísňující ustanovení.

Společnost s ručením omezeným má velmi jednoduchou organizační strukturu. Je tvořena společníky, kteří vytváří valnou hromadu, a statutárním orgánem v podobě jednatelů. Jednatel může být jeden, či jich může být více a mohou tvořit kolektivní orgán. Jednatelé jsou odpovědní za obchodní vedení společnosti, do čehož se standardně řadí rozhodování o organizačních, technických, obchodních, personálních, finančních aj. otázkách běžného života, pod čímž rozumíme řízení společnosti, zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o jejích podnikatelských záměrech. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi společníky. Valná hromada slouží společníkům k vykonávání jejich základních práv. Skrze valnou hromadu mohou společníci ovlivňovat chod společnosti.
Třetí orgán, dozorčí rada, je orgán zřizován dobrovolně, s výjimkou např. společností, které jsou obchodníkem s cennými papíry. Tyto mají povinnost dozorčí radu zřídit.

Chcete-li své podnikání posunout dál a rozhodujete se, zda tak učinit prostřednictvím s.r.o., ve své již existující společnosti chcete provést změny nebo jen potřebujete poradit či pomoct e správou společnosti, obraťte se na nás a náš tým Vám ochotně navrhne možná řešení a pomůže Vám vybrat to nejlepší.


Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN