DRUŽSTVA


Podle zákona o obchodních korporacích (ZOK), patří družstvo spolu s obchodními společnostmi mezi obchodní korporace. Družstvem rozumíme společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Nejčastěji se setkáváme s bytovými družstvy, kde je podstatou družstva zajišťování bytových potřeb svých členů. Tato vzájemná podpora může spočívat v zajištění úklidu společných prostor, oprav domu, vybírání nájemného, vyhledání právních služeb, jsou-li potřeba apod.
K založení družstva jsou zákonem vyžadováni nejméně tři členové. Zatímco maximální počet členů v družstvu stanoven není, platí zde omezení opačné, tedy na počet minimální. Družstva se (stejně jako obchodní společnosti) zapisují do obchodního rejstříku a stejně tak i zápisem vznikají.

Přihlášku do družstva může podat každý. Chcete-li se stát členem, stačí jen doručit řádně vyplněnou přihlášku příslušnému orgánu družstva. Každé družstvo může mít jiné nároky, proto si předem zjistěte, co dané družstvo ve své přihlášce požaduje vyplnit. Jelikož každé družstvo má povinnost zřídit si informační desku, je možné, že tyto informace naleznete právě na ní. Jakmile se stanete členem, musíte se na členství v družstvu podílet i majetkově, což znamená vnést do družstva vklad.

Družstvo vytváří následující orgány:

  • členská schůze
  • představenstvo
  • kontrolní komise (popřípadě jiné, stanovami určené orgány)

Pokud se ovšem jedná o malá družstva (taková, kde je nejvíce padesát členů), tato nemusí zřizovat ani kontrolní komisi, ani představenstvo. Působnost si v takovém případě přebírají členská schůze a předseda družstva, přičemž členská schůze vykonává působnost kontrolní komise a předseda družstva působnost představenstva jakožto statutárního orgánu. Na rozdíl třeba od společnosti s ručením omezeným, kde může být členem orgánu společnosti (například jednatelem) i osoba, která není zároveň společníkem, pro družstva platí, že členem orgánu družstva smí být pouze člen družstva.

Prvním orgánem je členská schůze. Je tvořena všemi členy družstva, kteří jsou v ní automaticky, tedy už jejich samotné členství v družstvu zakládá též členství v členské schůzi. Působnost členské schůze se vztahuje zejména na změny stanov, schvalování smluv o výkonu funkce, schvalování účetních závěrek apod.

Představenstvo plní funkci statutárního orgánu. Náleží mu obchodní vedení družstva. Kontrolní komise má na starost dohled nad veškerou činností družstva, dále například projednává stížnosti členů, může též požadovat informace a doklady o hospodaření družstva atd.

Máte-li zájem založit družstvo nebo provést jakékoli změny v již existujícím družstvu, obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.


Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN